ZriadovateĽ KniŽnice

Zriadovatel BBZriaďovateľom knižnice je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, ktoré garantuje a kontroluje jej činnosť a v prípade zistenia nedostatkov prijíma potrebné opatrenia.

Knižnice je štátna príspevková organizácia zapojená na štátny rozpočet príspevkom alebo odvodom prostredníctvom kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu, vo svojom mene nadobúda práva a zaväzuje sa. Na svoju činnosť môže prijímať finančné a vecné dary.