ZÁkladnÉ poslanie KniŽnice

Knizica v BBZabezpečovať slobodný prístup k poznatkom a informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov, uspokojovať kultúrne, informačné, vedeckovýskumné a vzdelávacie potreby a napomáhať ich celoživotné vzdelávanie, nezávislé rozhodovanie a duchovný rozvoj.

Na základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďovať, vedeckými metódami zhodnocovať, odborne spravovať a sprístupňovať múzejné zbierkové predmety, archívne dokumenty a databázy so zameraním a špecializáciou na literárnu a hudobnú kultúru vrátane ľudových a klasických hudobných nástrojov