VerejnÉ funkcie KniŽnice

Kniznica BBV rámci svojho poslania plní najmú tieto verejné funkcie a verejnoprospešné činnosti:

získava, spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje univerzálny knižničný fond, predovšetkým domáce a zahraničné vedecké a odborné knižničné dokumenty, špeciálne technické dokumenty,

poskytuje základné a špeciálne knižnično-informačné služby sprístupňovaním vlastného knižničného fondu a vonkajších informačných zdrojov, najmä výpožičky knižničných dokumentov a poskytovanie kópií knižničných dokumentov, faktografické a bibliografické ifnormácie, rešerše, štúdie, medziknižničné a medzinárodné medziknižničné výpožičné služby, preklady knižničných dokumentov a vydávanie publikácií a pod.,

poskytuje informácie a dokumenty o činnosti Rady Európy, v súčinnosti s Informačnou kanceláriou Rady Európy v Bratislave buduje Stredisko európskych informácií,

podieľa sa na tvorbe a využívaní súborných katalógov knižníc,

zúčastňuje sa na tvorbe slovenskej národnej bibliografie, plní celoštátne úlohy v oblasti koordinácie a tvorby bibliografie vedných odborov v oblasti národnooslobodzovacieho hnutia, Slovenského národného povstania a odboja, cestovného ruchu, ekológie, architektúry, stavebníctva a urbanizmu, utvára a sprístupňuje databázy z týchto oblastí,

buduje fondy rukopisov, starých a vzácnych tlačí, historických knižničných dokumentov a historických knižničných fondov, spolupracuje na celoštátnych úlohách výskumu dejín knižnej kultúry

je konzervačnou knižnicou Slovenskej republiky, získava a uchováva povinné výtlačky.

je múzejným pracoviskom pre literárnomúzejnú a hudobnomúzejnú činnosť, získava, odborne spravuje, ochraňuje, reštauruje, konzervuje a prezentuje zbierkové predmety, ktoré sú súčasťou kultúrneho dedičstva,

buduje špeciálnu knižnicu, dokumentáciu a literárny a hudobný archív, poskytuje informačné a odborno-poradenské služby verejnosti, študujúcim a bádateľom,

expozičnou a výstavnou činnosťou prezentuje múzejné zbierkové predmety a fondy doma a v zahraničí, prijíma výstavy iných právnických osôb a fyzických osôb,

rieši vedeckovýskumné úlohy a spolupracuje na vedeckovýskumnej činnosti iných inštitúcií,

prevádzkuje pamätné izby a expozície v Tajove a Podkoniciach,

prostredníctvom edičnej, vydavateľskej a propagačnej činnosti prezentuje výsledky svojej práce,

zabezpečuje distribúciu a predaj vlastných produktov, ako aj publikácií, tlačovín a propagačných materiálov múzejnej povahy,

zabezpečuje a uskutočňuje vedecké, kultúrno-výchovné, odborné a vzdelávacie aktivít a podujatia súvisiace s predmetom svojej činnosti,

v oblasti svojej činnosti nadväzuje priame vzťahy so subjektami doma i v zahraničí a so súhlasom zriaďovateľa vstupuje do medzinárodných združení a projektov,

prevádzkuje ubytovacie zariadenia vo svojej správe, ktoré sa využívajú na dočasný pobyt pre potreby knižnice, iných kultúrnych organizácií a zriaďovateľa v súlade s platnými právnymi predpismi,

plní ďalšie úlohy, ktorými ju zriaďovateľ poverí.