OrganizÁcia KniŽnice

Kniznica v BBŠtatutárnym orgánom knižnice je riaditeľ, ktorého na základe výberového konania ustanovuje do funkcie minister kultúry Slovenskej republiky.

Riaditeľ riadi činnosť knižnice v súlade so zriaďovacou listinou a zodpovedá za ňu ministrovi kultúry Slovenskej republiky.

Riaditeľ ustanovuje svojho zástupcu z vedúcich zamestnancov, ktorých priamo riadi.

Organizačnú štruktúru, náplň činnosti jednotlivých pracovísk a vzájomné vzťahy medzi nimi upravuje organizačný poriadok knižnice, ktorý vydáva riaditeľ.

Poskytovanie knižnično-informačných služieb upravuje knižničný a výpožičný poriadok knižnice a využívanie zbierkových predmetov a archívnych dokumentov upravuje výpožičný a študijný poriadok múzea, ktoré vydáva riaditeľ.