Majetok KniŽnice

Kniznica Banska BystricaKnižnica spravuje majetok štátu, ktorý jej bol zverený na plnenie vymedzeného poslania a predmetu činnosti a ktorý nadobudla vlastnou činnosťou. Tento majetok vedie v účtovnej, operatívnej a odbornej evidencii.

Nehnuteľnosti

Nehnuteľný majetok spravovaný knižnicou tvoria nehnuteľnosti evidované v príslušných katastroch nehnuteľností ku dňu vydania tejto zriaďovacej listiny.

Hnuteľný majetok spravovaný knižnicou tvorí hmotný a nehmotný investičný majetok, drobný hmotný majetok, knižničný fond, zbierkové predmety, dokumentačné a archívne fondy a ďalší hnuteľný majetok vedený v účtovnej a operatívnej evidencii a v odbornej evidencii organizácie so stavom ku dňu vydania tejto zriaďovacej listiny.

Zázemie a správa

Knižnica má 11 690 registrovaných užívateľov, toto číslo má klesajúcu tendenciu. ŠVK prostredníctvom svojho Literárneho a hudobného múzea spravuje tieto vysunuté expozície: Literárna expozícia Jozefa Gregora Tajovského a Hany Gregorovej v Pamätnom dome J.G.Tajovského v Tajove Pamätná izba Jozefa Murgaša v Pamätnom dome J.G.Tajovského v Tajove Pamätná izba Pavla Tonkoviča v Podkoniciach v budove Obecného úradu v Podkoniciach Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici tiež spolupracuje s Goetheho inštitútom na Slovensku, s Britským centrom, Centrum ruských štúdií, Informačným centrom USA, a Window of Shanghai Shanghaiskej knižnice. V knižnici tiež pôsobí Galéria v podkroví a Divadlo 44, zriadené v spolupráci s Akadémiou umení v roku 2006.

O správu budovy sa stará: Slovenská Akadémia Vied, Slovak Telekom, Plynové ohrievače, Security Systems